Yleiset sopimusehdot

WeIntendit AB:n yleiset sopimusehdot


§ 1 Yleistä

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan WeIntendit AB:n ('WeIntendit') ja asiakasyrityksen ('Asiakas') välillä voimassaolevaan sopimukseen internetpalveluista.
 

§ 2 Sopimuksen sisältö

Tilauksen ominaisuudet on määritelty WeIntenditin laatimassa erillisessä tilausvahvistuksessa asiakkaan tilauksen yhteydessä ja se muodostaa osapuolten sopimuksen  ('Sopimus'). Mahdolliset vastalauseet on toimitettava WeIntenditille kirjallisesti viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, jotta ne olisivat voimassa.

§ 3 Ilmoitusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen toimittamaan ja kontrolloimaan, että Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikein ilmoitettu tilausvahvistuksessa ja sopimusajan voimassaoloaikana ilmoitettava välittömästi WeIntenditille näiden tietojen mahdollisista muutoksista.
 

§ 4 WeIntendit verkkosivusto

Allekirjoittamalla kotisivusopimuksen WeIntendit tarjoaa Asiakkaalle verkkosivujen suunnittelun ja tuottamisen alla kuvatulla tavalla.

Esittelemme Asiakkaalle kolmenkymmenen (60) työpäivän kuluessa sopimuksen Aloituspäivämäärästä luonnoksen verkkosivustosta. Sivusto tuotetaan WeIntenditin asiakkaalta saaman materiaalin perusteella kymmenen päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Jos asiakas ei ole toimittanut materiaalia, ehdotus esitetään käytettävissä olevan materiaalin perusteella. Ennen kuin verkkosivusto julkaistaan Internetissä, WeIntendit tekee graafisen suunnittelun ja verkkosivuston sisällön oikaisuja asiakkaan toiveiden mukaisesti kymmenen päivän kuluessa luonnoksen esittämisestä asiakkaalle. Sen jälkeen asiakas vastaa verkkosivuston muokkauksesta, ellei toisin sovita. Verkkosivuston tilaus sisältää yhden verkkotunnuksen jollakin seuraavista päätteistä: se, fi, nu, com, net, org.

Verkkosivuston tulee toimia kaikkien sellaisten selainten kahdessa  viimeisimmissä versiossa, joita käyttää vähintään 5 prosenttia ruotsalaisista Internet-käyttäjistä sivuston esittelypäivänä. JavaScriptin on oltava käytössä, jotta sivusto toimii.

Weintendit tarjoaa enintään 5 kuvaa kuvapankista toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Selvitys ilmaisista päivityksistä ja ilmaisesta tuesta löytyy kotisivusopimuksestamme.Ilmaiset päivitykset ja ilmainen tuki

Riippumatta siitä, mille systeemillemme sivusto on rakennettu, asiakas voi lähettää muutospyyntöjä tai kysymyksiä koskien muutoksia, sekä pyytää uusien sähköpostiosoitteiden luomista. Tuki auttaa asiakasta sivuston sisällön muutoksissa kuten tekstit, kuvat ja muut päivitykset, jotka sisältyvät sisältömuutoksiin.

Isommat/merkittävämmät sisällön muutokset, joiden Intenditin tuki arvioi vievän pidempään kuin lähimmät arkipäivät, Intendit ilmoittaa asiakkaalle asiasta ja selvittää asiakkaalle yksityiskohtaisesti, miksi se luokitellaan merkittäväksi muutokseksi ja tukihenkilökunta asettaa käsittelyajan arvionsa mukaan. 

Intendit-tuen käsittelyajat:

-Lyhyt käsittelyaika (1-3 arkipäivää): Sähköposti, verkkotunnus, vika verkkosivustolla tai sähköpostissa, kirjautumistunnuksessa ja salasanassa verkkosivustolle ja sähköpostille
-Keskipituinen käsittelyaika (4-6 arkipäivää): Kuvat, tekstit, bannerit, videot jne., jotka koskevat verkkosivuston sisältöä
-Pitkä käsittelyaika (7-10 arkipäivää): Suuremmat sisällön muutokset (Intendit voi säätää aikaa yllä mainitun tekstin mukaisesti)

Jotta asiakaspalvelu pystyy tekemään oikeat muutokset jokaiselle asiakkaalle, asiakkaan vastuulla on selkeästi kirjallisesti selittää vaadittavat muutokset nykyiseen sähköpostiin ja sisältöön (teksti ja kuvat) verkkosivustolla.

* Huomatkaa, että edellä mainitut käsittelyajat on laskettu suuren kuormituksen aikana ja Intendit pyrkii aina tekemään asiakkaan haluamat muutokset 24 tunnin kuluessa.


SEO Service Location Guarantee on voimassa edellyttäen, että Web-sivuston SEO Custom Content / FTP / CMS ei muutu. Jos asiakkaat tekevät muutoksia, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin negatiivisesti, Intenditillä on täysi oikeus aloittaa sopimuslaskutus.

Selvennys Weintenditin sähköpostista

Weintendit-tuki- ja asiakaspalveluosasto tukee vain sellaista sähköpostia, johon asiakas saa pääsyn verkkosivuston alussa, ts. Weintenditillä ei ole mahdollisuutta tukea tai olla vastuussa muista sähköpostiosoitteista, kuten esim. Microsoft Outlook. Nykyinen uutiskirjetoiminto sisältää uutiskirjemallin ja mahdollisen sähköpostiosoitteiden siirron, mutta ei jatkuvaa tukea tilauksen aikana.


§ 5 Sopimusaika ja irtisanomisaika

Jollei tilausvahvistuksessa toisin mainita, jatkuu tilaus lähtökohtaisesti kahdentoista kuukauden määräajalla alkaen tilausvahvistuksen päivämäärästä tai  myöhempänä määrättynä päivänä ("Aloituspäivä").

Kotisivusopimus, jota ei ole peruutettu viimeistään kolme kuukautta ennen sopimusajan päättymistä, jatkuu automaattisesti ja siitä eteenpäin toistaiseksi 3 tai 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimukset lisäpalveluista lakkaavat olemasta voimassa 3 tai 12 kuukautta pätevän irtisanomisen jälkeen.

Pätevä irtisanomisilmoitus, josta ilmenee, mitä tilausta irtisanominen koskee ja jonka valtuutettu edustaja on allekirjoittanut, on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä WeIntenditille.  Weintendit ei hyväksy suullisesti tai puhelimitse tehtyjä irtisanomisia. Jotta irtisanominen olisi pätevä, Weintendit edellyttää, että alkuperäiskappale toimitetaan paperiversiona ja valtuutetun edustajan ja  asettajan allekirjoittamana.§ 6 Aloitusmaksu ja tilausmaksu

Allekirjoitettaessa verkkosivutilauksen, asiakkaalta veloitetaan aloitusmaksu verkkosivujen tuottamisesta, joka maksetaan sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt testisivun ja ennen kuin verkkosivusto julkaistaan Internetissä.

Tilausmaksu ja mahdolliset ylimääräiset tuotteet laskutetaan ehtojen mukaisesti ja tilausvahvistuksessa ilmoitetulla summalla tai jos tietoja ei ole saatavilla, peritään kyseisen tuotteen voimassaoleva maksu WeIntendit-hinnaston mukaisesti. ALV ja muut lakisääteiset maksut lisätään annettuihin hintoihin.
 

§ 7 Maksuehdot

Maksusuoritus on tehtävä kolmenkymmenen päivän kuluessa laskupäivämäärästä. Viivästyneestä maksusta on WeIntenditillä oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja maksukehotuksesta lainmukainen maksukehotusmaksu sekä perintäkulut.

Jos maksua ei ole suoritettu, Weintenditillä on oikeus keskeyttää asiakkaan palvelut (sähköpostipalvelu ja verkkosivustopalvelu), kunnes se katsoo, että velka on hoidossa.
 

§ 8 Asiakastiedot

Asiakkaan yksityisyyden suojelemiseksi WeIntendit käsittelee kaikki Asiakkaan tiedot luottamuksellisina ja henkilötietolain mukaisesti. Meillä on kuitenkin oikeus luovuttaa tietoja tuomioistuimen päätöksellä tai poliisin tai muun viranomaiselta pyynnöstä.

WeIntenditillä on aina oikeus käyttää asiakastietoja omiin tarkoituksiinsa, kuten tilastojen kehittämiseen ja markkinointitoimintaan.


§ 9 Asiakkaan velvollisuus

On asiakkaan vastuulla valvoa sopimuksen kautta jaettavaa tietoa ja materiaalia, jotta Ruotsin lain mukaisesti estetään suojatun tiedon tai suojatun aineiston levittäminen.

Asiakas on vastuussa siitä, että tilauksessa käsiteltävä tieto ja aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai muutoin riko sovellettavaa Ruotsin lakia tai asetusta.

Asiakas vastaa siitä, että tilauksen kautta jaettavat tiedot ja aineisto eivät sisällä materiaalia, jota pidetään loukkaavana tai moraalisesti tuomittavana.

§ 10 Keskeytys ja ennenaikainen irtisanominen

WeIntenditillä on oikeus keskeyttää tilaus välittömästi, jos on kohtuullista olettaa, että tilausta käytetään sovellettavan lain tai asetuksen vastaisesti tai jos käyttö on muuten ristiriidassa sopimuksen kanssa.

Vakavasta sopimusrikkomuksesta tai toistuvasta väärinkäytöksestä WeIntenditillä on oikeus irtisanoa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta asiakkaan toiminnasta johtuvista vahingoista.
 

§ 11 WeIntenditin velvollisuus

Vastaamme siitä, että tilaus täyttää tilausvahvistuksessa sovitut ehdot. Pienemmät poikkeamat ja rajoitukset saatavuudessa, joita WeIntenditillä on sopimuksen perusteella oikeus olla, ei pidetä virheenä.

WeIntendit vastaa vain WeIntenditin laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista. WeIntendit on vastuussa vain suorista vahingoista ja korvaus rajoittuu Asiakkaan nykyiseen laskutuskauden maksamaan summaan, ellei osoiteta, että WeIntendit on toiminut törkeän huolimattomasti.  Välillistä vahinkoa ei korvata missään tapauksessa.

§ 12 Ylivoimainen este, Force majeure

Jos osapuoli on estynyt täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteita osapuolesta riippumattomista syistä, joita ei voitu ottaa lukuun sopimusta tehdessä ja ylitsepääsemättömien esteiden takia, kuten salamanisku, tulipalo, tulva, murto, lakko, viranomaisen määräys tai alihankkijan  virhe tai palvelun viivästyminen tällaisen olosuhteiden vuoksi, katsotaan se poikkeustilanteeksi, joka johtaa suorituksen viivästymiseen ja vapautukseen muista seuraamuksista.

Jos sopimuksen toteutuminen estyy merkittävästi yli kuukauden ajan edellä mainitun tilanteen vuoksi, osapuoli on kirjallisesti irtisanoutunut sopimuksesta.
 

§ 13 Muutokset ja lisäykset

WeIntenditillä on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana tehdä sellaisia muutoksia sopimusehtoihin, jotka ovat  tarpeen teknisen kehityksen, pakollisen lainsäädännön tai vastaavien ehtojen vuoksi. Muutos tulee voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu WeIntenditin verkkosivuilla www.intendit.se tai se on muulla tavoin ilmoitettu Asiakkaalle. Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa sopimus ehtojen voimaantulohetkellä, jos se on asiakkaan vahingoksi. Tällöin irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava WeIntenditin käsiteltävänä viimeistään 30 päivää ennen voimaantulopäivää.

§ 14 Siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan toiselle, kokonaan tai osittain, ilman Weientenditin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

WeIntenditillä on oikeus siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita toiselle.

§ 15 Riitojen ratkaiseminen

Asiakkaan ja WeIntenditin väliset kiistat tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta tai siihen liittyvistä oikeussuhteista ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, kiistan ratkaisee Ruotsin julkinen tuomioistuin Ruotsin lain mukaan.


 

Sivukartta | © WeIntendit AB 2018
Me käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi kotisivuillamme